Veelgestelde vragen

Bekijk hier de veelgestelde vragen over het Bosserhofsveld project. Klik op een vraag om een antwoord te bekijken. Klik nog een keer op de vraag en het antwoord klapt weer in.

Dat ligt eraan om welke kavel het gaat.

 • De kavels 9, 15, 18 en 19 zijn nog beschikbaar. U kunt hier een optie op nemen. Neem hiervoor contact op met de projectleider van de gemeente Maasgouw, Chantal Konings via telefoonnummer 0475 85 25 00 of via mail c.konings@gemeentemaasgouw.nl. Kijk op de kavelkaart voor meer informatie.
 • Voor de kavels 2 t/m 8 kunt u zich van 10 tot en met 26 juni 2016 inschrijven. Vul hiervoor het inschrijfformulier in. Als er meer inschrijvingen op 1 kavel zijn, wordt geloot wie als eerste een optie op deze kavel kan nemen. De loting is op donderdag 30 juni om 17.00 uur in het gemeentehuis in Maasbracht.
 • Op de andere kavels is al een optie genomen of de kavels zijn al verkocht.

Kijk voor een actueel overzicht op de kavelkaart.

Voor het bouwen van een woning heeft u een omgevingsvergunning nodig. Op onze website vindt u hierover alle benodigde informatie overzichtelijk bij elkaar.

Nee, de verkaveling staat vast.

Dit hangt af van twee zaken:
1. De gemeente maakt de bouwkavels bouwrijp, dat wil zeggen dat er een bouwweg wordt aangelegd en dat de riolering en gas-, water- en elektriciteitsleidingen moeten worden aangelegd. Hiermee starten we als er vijf bouwkavels zijn verkocht.
2. U heeft een omgevingsvergunning nodig voordat u mag beginnen met bouwen. Deze moet u zelf aanvragen bij de gemeente Maasgouw; kijk op onze gemeentesite voor meer informatie.

Van kavelaankoop tot oplevering moet u rekening houden met diverse kosten, zoals:

 • Grondaankoop: aankoop van het bouwperceel à € 200,-/m2 (exclusief BTW)
 • Notaris: opmaken van de leveringsakte van uw kavel en van de eventuele hypotheekakte. Kostenindicatie: € 500,- tot € 750,- per akte.
 • Kadaster: inschrijving van de eigendomsakte van uw kavel en woning in de Openbare Registers. Kostenindicatie: € 1.200,-
 • Ontwerpkosten: opstellen ontwerp, uitwerken tot bestek, constructieberekeningen e.d. Kosten zijn te afhankelijk van gewenst type woning en gekozen architect om hier een zinnig richtbedrag te kunnen noemen.
 • Sonderingen: onderzoek naar de draagkracht van de ondergrond, nodig om de funderingswijze te bepalen. Kostenindicatie: € 1.500,-
 • Bouwkosten: bouw van de woning door de aannemer. Houd hier ook rekening met minder ‘zichtbare’ kostenposten, zoals kosten voor de fundering (bedrag afhankelijk van wel / niet / deels onderkelderen en resultaten sonderings-onderzoek), voor het afvoeren van overtollige grond bij de aanleg van een kelder (zie ook vraag 2) en voor eventueel benodigde grondverbetering!
 • Leges: behandeling van uw omgevingsvergunning. De kosten hiervoor bedragen een percentage van uw bouwsom, doorgaans tussen € 4.000,- en € 8.000,-
 • Huisaansluitingen: aansluiting van de nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, gas, telecom e.d.) in uw woning. Kostenindicatie: € 4.000,- à € 5.000,-

Hierbij vermelden wij uitdrukkelijk dat bovenstaande lijst niet uitputtend is en de genoemde bedragen indicatief zijn. U kunt er daarom geen rechten aan ontlenen!

U kunt hiervoor het beste contact opnemen met de Provincie Limburg via www.limburg.nl/LEF

U kunt zich inschrijven als reservekandidaat. Als de kavel dan vrij komt, krijgt u als eerste de kans een optie te nemen.

Volgens de Gasunie is er op die locatie een afsluiter om het gastransport af te kunnen sluiten in geval van nood.

Vorig jaar is deze afsluiter gebruikt om de leiding te reinigen en inspecteren. Hierbij is de druk van de leiding gehaald: dit gaf een sissend geluid.

Begin 2015 heeft de Gasunie gewerkt aan de leiding en was er een tijdelijke, bovengrondse afsluiter geplaatst. Na de werkzaamheden is de afsluiter helemaal weggenomen en is de onderhoudslocatie aan de Echterstraat dus niet meer in bedrijf. Er is nu alleen een normale, doorgaande, ondergrondse gasleiding over.

Bij toepassing van ontgraven grond is men gehouden aan de regels in het Besluit bodemkwaliteit. De gemeente heeft een historisch bodemonderzoek laten uitvoeren. Hieruit is geconcludeerd dat de kwaliteit van de grond voldoet aan de parameters die horen bij de categorie "onverdacht".

 • Als de grond wordt toegepast binnen het grondgebied van de gemeenten Echt-Susteren, Roerdalen, Roermond, Leudal, Beesel of Maasgouw dan heeft er voldoende onderzoek plaatsgevonden. Dit historisch onderzoek tezamen met de bodemkwaliteitskaart biedt dan voldoende bewijsmiddel voor wat betreft de kwaliteit van de af te voeren / toe te passen grond. Bij inname bij grondbanken wordt dit vaak ook gezien als voldoende bewijsmiddel, al is en blijft dit wel een afwegingsbevoegdheid van de grondbank zelf.
 • Wilt u de grond buiten het genoemde grondgebied afzetten, dan zult u de kwaliteit van de grond met een nader onderzoek (een AP04 onderzoek) moeten aantonen, of u moet de grond afvoeren als zijnde verontreinigde grond. De stortingskosten per kubieke meter zijn dan weliswaar hoger dan de stortingskosten voor schone grond, maar bij relatief kleine hoeveelheden kan dit toch goedkoper zijn dan het uitvoeren van een nader onderzoek. Een dergelijk onderzoek kost namelijk ook zo’n € 1.000,- tot € 1.500,-.

Meer informatie over het bodembeleid van de gemeente Maasgouw is terug te vinden op onze gemeentesite.

Ja, theoretisch is dit mogelijk, maar de kans daarop is erg klein. De kavels zijn digitaal ingetekend op de bestaande kadastrale kaart. De kavelgrenzen worden vanaf deze digitale kaart buiten uitgezet. De moderne meettechnieken (laser, GPS) zijn zodanig geavanceerd dat er slechts een foutmarge van enkele centimeters in het inmeten van punten zit. Een eventuele afwijking zal daardoor naar verwachting ruim binnen de 5% marge liggen. (Overigens kan deze afwijking dus ook in uw voordeel uitvallen).
De enige plaats waar de kavelgrenzen meer zouden kunnen afwijken, is aan de achterzijde van de kavel. Dit zou het geval kunnen zijn als de tuinafscheidingen van de al bestaande woningen niet helemaal precies op de kadastrale grens liggen. Of dit optreedt, controleren wij met het bouwrijp maken van de kavels. Mocht hierdoor de oppervlakte afwijken, dan corrigeren wij deze vóórdat de aktepassering bij de notaris (en dus de betaling van de grond) plaatsvindt.

Het gebied Bosserhofsveld ligt in de Roerdalslenk. Dit is een beschermde zone waar een verbod geldt op boringen dieper dan 30m. Dit is voor een Warmte Koude Opslag (WKO)-installatie dus de maximale diepte waarop u grondwater mag aanboren in dit plangebied.

Voor het aanleggen en inwerking houden van een WKO-installatie is men aan regels gebonden. Of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen, is afhankelijk van het systeem dat u kiest. Meer informatie hierover vindt u op de site van de Rijksoverheid.